สาขาบทความ

สาขาบทความการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการบรรยาย (ORAL PRESENTATION)

หัวข้อในการนำเสนอบทความ (Conference Topics)

  1. Electrical power (PW)  ไฟฟ้ากำลัง
  2. Electronics (EL)  อิเล็กทรอนิกส์
  3. Electric communication (CM)  ไฟฟ้าสื่อสาร
  4. Power electronics (PE)  อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  5. Computer and Information Technology (CP)  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. Control Systems and Instrumentation (CT)  ระบบควบคุมและการวัด
  7. Digital signal processing (DS)  การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
  8. Energy and  Energy Saving  (ES)  พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
  9. Innovation and Invention (IN)  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  10. General Electrical Engineering (GN)  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า