ค่าลงทะเบียน

เข้าสู่เว็บไซต์ลงทะเบียน/ติดตามสถานะบทความ


ค่าลงทะเบียนต่อ 1 ท่าน

ประเภท 
ภายในวันที่
11 เมษายน 2562
หลังวันที่
11 เมษายน 2562
นักศึกษา 2,500 บาท/บทความ 3,500 บาท/บทความ
อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป  4,000 บาท/บทความ  5,000 บาท/บทความ

หมายเหตุ

1. สำหรับผู้นำเสนอบทความที่ได้รับการตอบรับแล้ว (Accepted)

2. ค่าลงทะเบียนนี้ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

3. ผู้ส่งบทความ 1 ท่านสามารถส่งบทความนำเสนอได้ 1 บทความ หากเกินกว่า 1 บทความขึ้นไปต้องชำระเงินเพิ่มบทความละ 1,500 บาท ต่อบทความ หลังวันที่ 11 เมษายน 2562 ชำระเงินเพิ่มบทความละ 2,000 บาท ต่อบทความ

4. ค่าลงทะเบียนชำระได้ที่

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ม.เทคโนโลยีรามงคลธัญบุรี
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มทร.ธัญบุรี EENET 2019”
เลขที่บัญชี : 453-1-43588-7
(หลักฐานการโอนเงิน โปรดแนบในระบบลงทะเบียนเป็น pdf หรือ jpag ไฟล์)

คู่มือการลงทะเบียน