กำหนดการ

กำหนดการส่งบทความ

ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 17 กุมภาพันธ์ 2562
วันตอบรับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 15 มีนาคม 2562
วันส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข) 11 เมษายน 2562
วันชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 11 เมษายน 2562
วันจัดงานประชุมวิชาการ 15 – 17 พฤษภาคม 2562