หลักการและเหตุผล

การประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Network: EENET) เป็นการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมาก การประชุมทางวิชาการนี้เป็นการประชุมที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการและนักวิจัย

ปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 (Electrical Engineering Network 2018:EENET2019)” ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

เลขานุการ EENET2019