สารจากอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมการศึกษาตอนปลายและสายอาชีวศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีเจตนารมณ์ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันมีความมุ่งมั่นที่ผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพเรียนจบแล้วมีงานทำ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อรองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้นทั่วภูมิภาคในอนาคตของประเทศเป็นไปตามประกาศของรัฐบาลสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 (The 11th Electrical Engineering Network 2019 : EENET2019) ภาคใต้หัวข้อ “Re-Imagining the Electric Grid of Tomorrow” ระหว่างวันที่ 15 -17 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงศรีริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการประชุมเแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์และพัฒนาต่อยอดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะทำงาน  ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันต่างๆ ที่ได้สละเวลาในการพิจารณาผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าต่อไป และขออวยพรให้การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จต่อไป

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัตน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1 กันยายน 2560