สารจากผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบันแม้ว่าประสบการณ์การทำวิจัยของคณาจารย์ในช่วงแรกยังมีน้อย จนมาถึงปัจจุบันถือว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอาจารย์ส่วนใหญ่มีศักยภาพในการทำวิจัยสูง ในฐานะผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผมมีความภูมิใจที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเกียรติและความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 ขึ้น
วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นศาสตร์ที่สำคัญยิ่งศาสตร์หนึ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการประยุกต์เพื่อพัฒนาประเทศ การประชุมวิชาการของเหล่าสมาชิกเครือข่ายที่มีผลงานวิจัยส่งเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ แสดงถึงการที่สมาชิกเครือข่ายทุกคน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านงานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น สามารถสร้างองค์ความรู้ที่เป็นของคนไทยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ
ขอขอบคุณสมาชิกเครือข่ายทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง ผมหวังว่าทุกท่านจะสามารถสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง สร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพและคุณธรรมได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชาติไทยต่อไป

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์
ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี