สารจากประธานดำเนินงาน

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 11 (EENET 2019) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสถาบันฯ ตั้งแต่การเตรียมการ ดำเนินงานและประเมินผลการจัดงานที่เกิดขึ้น รวมทั้งได้รับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อแนะนำที่ดีจากประสบการณ์จริงของคณะกรรมการเครือข่ายที่ได้ดำเนินงานเป็นเจ้าภาพผ่านไปแล้ว

ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 11 นี้ เป็นเวทีที่สำคัญในการรับความรู้ใหม่ๆที่ทันสมัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ของอาจารย์และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย  สถาบัน และวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ ที่ผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ คาดว่าจะมีบทความได้รับการตอบรับมากกว่า 300 บทความ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มหัวข้อบทความวิจัยด้าน
1. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
2. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
3. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
5. วิศวกรรมระบบควบคุมและการวัด
6. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. วิศวกรรมการประมวลผลสัญญาณภาพดิจิตอล
8. วิศวกรรมพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
9. วิศวกรรมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10. ผลงานวิจัยที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมครั้งที่ 11 (EENET 2019) ขอแสดงความขอบคุณคณะทำงานและผู้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่ได้เสียสละเวลา กำลังกาย กำลังความคิดในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของการจัดประชุมครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะกรรมการดำเนินงานต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

 

(จ่าอากาศโท ดร.ฉัตรชัย  ศุภพิทักษ์สกุล)
ประธานดำเนินงานจัดการประชุมครั้งที่ 11 (EENET 2019)
1 กันยายน 2560