สารจากประธานคณะกรรมการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 โดยใช้ชื่อย่อว่า EENET2019 มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดประชุมในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเมืองพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ใน EENET2019 ครั้งนี้ ทางคณะกรรมการดำเนินงานหวังว่าจะได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเช่นเดิมในการนำเสนอแนวคิดทิศทางงานวิจัยของประเทศไทยและโลกและทางคณะกรรมการยังหวังว่าจะมีบทความวิจัยและบทความวิชาการจากนักวิจัยในสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมส่งเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากดังเช่นครั้งที่ผ่านๆไปดังเดิม

นอกจากนี้ทางคณะกรรมการเครือข่ายได้พยายามผลักดันให้มีการจัดทำวารสารวิชาการของเครือข่ายขึ้นเป็นปีที่ 2 การโดยมีบทความที่ได้รับเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารเป็นจำนวน 14 บทความ โดยแบ่งเป็น 2 เล่มๆละ 7 บทความ ทั้งนี้เพื่อจะทำให้การเผยแพร่งานวิชาการจะได้มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ขอขอบคุณคณะทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นอย่างยิ่งที่เสียสละเวลาเตรียมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะมาให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ)
ประธานคณะกรรมการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า สมัยที่ 3
2 กันยายน 2560