สารจากคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 (EENET 2019) ระหว่างวันที่ 15-17  พฤษภาคม  2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการ ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา เป็นโอกาสอันดีสำหรับอาจารย์  นักศึกษา และนักวิจัยที่ช่วยกันสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม นำไปสู่การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและงานวิจัยให้เกิดการพัฒนาในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา

ในโอกาสนี้ ในนามของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ ผู้สนับสนุน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยกันจัดงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีความสุขกาย สุขใจ ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ และหวังว่าเราจะร่วมพัฒนาวิชาการครั้งนี้ไปด้วยกันในครั้งต่อๆ ไปหากมีข้อบกร่องประการใดเกิดขึ้นต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวกร. อ่างทอง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี