คณะกรรมการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะกรรมการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า
รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์                  ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.กาณฑ์ เกิดชื่น.                             ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ                   ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์            รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล                         กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา                        กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย สง่างาม                                กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล ชุดเจือจีน                      กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ                กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมยศ สันติมาลัย                             กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ บุญนุ่น                            กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ หวังนิพพานโต                     กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง                          กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ์ชัย บุญปิยทัศน์                         กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เวคิน ปิยรัตน์                                กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน                                กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                       ประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  รองประธานกรรมการคนที่ 1
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                            รองประธานกรรมการคนที่ 2
รองศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ                           กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  พันธุนะ                         กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล                 กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสพโชค โห้ทองคำ                กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน                          กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี  ศรีสงคราม                              กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  สุทธิศักดิ์                                 กรรมการ
ดร.วีระ ธันยาภิรักษ์                                                             กรรมการ
ดร.ทศพล  ทิพย์โพธิ์                                                            กรรมการ
ดร.สุวัฒน์  กิจเจริญวัฒน์                                                      กรรมการ
ดร.ไพวรรณ  เกิดตรวจ                                                         กรรมการ
ดร.กัญจนา  ชัยอมฤต                                                           กรรมการ
ดร.ประมวล  ชูรัตน์                                                               กรรมการ
นายปฏิวัติ  บุญมา                                                                กรรมการ
นายณรงค์  นันทกุศล                                                            กรรมการ
นายมีชัย  แจ่มใส                                                                  กรรมการ
นายวุฒิไกร  จันทร์ขามเรียน                                                  กรรมการ
นายทศพร พรหมสิทธิ์                                                            กรรมการ
นางสาววราภรณ์ ลือใจ                                                          กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภัทร พันธ์คง                               กรรมการและเลขานุการ