PROGRAM


PAPER LIST

ภาพบรรยากาศในงาน EENET 2019

ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


News & Notice

 

ระบบลงทะเบียน พร้อมใช้งาน

ลงทะเบียน/ขั้นตอนการลงทะเบียน


Key Dates

Slider


Key Speakers

Slider

กำหนดการ

กำหนดการส่งบทความ ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 17 กุมภาพันธ์ 2562 วันตอบรับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 15 มี...

Read More

ค่าลงทะเบียน

เข้าสู่เว็บไซต์ลงทะเบียน/ติดตามสถานะบทความ ค่าลงทะเบียนต่อ 1 ท่าน ประเภท  ภายในวันที่ 11 เมษายน 2562...

Read More

สถานที่จัดงาน

โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 27/2 หมู่ 11 ถนนโรจะ ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังห...

Read More

สาขาบทความ

สาขาบทความการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการบรรยาย (ORAL PRESENTATION) หัวข้อในการนำเสนอบทความ (Conferen...

Read More

Template บทความ (EENET2019)

รูปแบบบทความ ข้อแนะนำ รูปแบบการเขียนบทความเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรูปแบบของบทความนั้นจะเป็นแบบ 2...

Read More

Call for Paper

การประชุมวิชาการในครั้งนี้มุ่งเน้นการนำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษ...

Read More

The 11th Conference of Electrical Engineering Network 2019

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11

Organized by